Chun-Hou Zheng

Journal Articles by this Author

Neural Computation
Volume 19, Issue 9 (September 2007)
By Chun-Hou Zheng, De-Shuang Huang, Kang Li, George Irwin, Zhan-Li Sun