Yoshitatsu Matsuda

Journal Articles by this Author

Neural Computation
Volume 19, Issue 1 (January 2007)
By Yoshitatsu Matsuda, Kazunori Yamaguchi