Haikun Wei

Journal Articles by this Author

Neural Computation
Volume 20, Issue 3 (March 2008)
By Haikun Wei, Jun Zhang, Florent Cousseau, Tomoko Ozeki, Shun-ichi Amari
Neural Computation
Volume 27, Issue 2 (February 2015)
By Junsheng Zhao, Haikun Wei, Chi Zhang, Weiling Li, Weili Guo, Kanjian Zhang