Yoshikazu Washizawa

Journal Articles by this Author

Neural Computation
Volume 18, Issue 8 (August 2006)
By Yoshikazu Washizawa, Yukihiko Yamashita