Hiroki M. Morimoto

Journal Articles by this Author

Journal of Cognitive Neuroscience
Volume 20, Issue 11 (November 2008)
By Hiroki M. Morimoto, Satoshi Hirose, Junichi Chikazoe, Koji Jimura, Tomoki Asari, Ken-ichiro Yamashita, Yasushi Miyashita, Seiki Konishi