Noboru Takiguchi

Journal Articles by this Author

Artificial Life
Volume 16, Issue 2 (Spring 2010)
By Toshio Tsuji, Michiyo Suzuki, Noboru Takiguchi, Hisao Ohtake