Tomoki Fukai

Journal Articles by this Author

Neural Computation
Volume 15, Issue 3 (March 1, 2003)
By Hideyuki Câteau, Tomoki Fukai
Neural Computation
Volume 15, Issue 9 (September 1, 2003)
By Masaki Nomura, Tomoki Fukai, Toshio Aoyagi
Neural Computation
Volume 15, Issue 5 (May 1, 2003)
By Toshio Aoyagi, Takashi Takekawa, Tomoki Fukai
Neural Computation
Volume 7, Issue 3 (May 1995)
By Tomoki Fukai, Masatoshi Shiino
Neural Computation
Volume 20, Issue 1 (January 2008)
By Yutaka Sakai, Tomoki Fukai