Wei Wu

Journal Articles by this Author

Neural Computation
Volume 18, Issue 1 (January 1, 2006)
By Wei Wu, Yun Gao, Elie Bienenstock, John P. Donoghue, Michael J. Black
Neural Computation
Volume 19, Issue 12 (December 2007)
By Yan Xiong, Wei Wu, Xidai Kang, Chao Zhang
Computational Linguistics
Volume 45, Issue 1 (March 2019)
By Yu Wu, Wei Wu, Chen Xing, Can Xu, Zhoujun Li, Ming Zhou