Toshio Tsuji

Journal Articles by this Author

Artificial Life
Volume 16, Issue 2 (Spring 2010)
By Toshio Tsuji, Michiyo Suzuki, Noboru Takiguchi, Hisao Ohtake
Neural Computation
Volume 24, Issue 3 (March 2012)
By Yuya Hattori, Michiyo Suzuki, Zu Soh, Yasuhiko Kobayashi, Toshio Tsuji