Satoshi Hirose

Journal Articles by this Author

Journal of Cognitive Neuroscience
Volume 20, Issue 11 (November 2008)
By Hiroki M. Morimoto, Satoshi Hirose, Junichi Chikazoe, Koji Jimura, Tomoki Asari, Ken-ichiro Yamashita, Yasushi Miyashita, Seiki Konishi
Journal of Cognitive Neuroscience
Volume 23, Issue 3 (March 2011)
By Seiki Konishi, Takamitsu Watanabe, Koji Jimura, Junichi Chikazoe, Satoshi Hirose, Hiroko M. Kimura, Yasushi Miyashita