Norihiro Sadato

Journal Articles by this Author

Journal of Cognitive Neuroscience
Volume 13, Issue 8 (November 15, 2001)
By Tetsuya Iidaka, Masao Omori, Tetsuhito Murata, Hirotaka Kosaka, Yoshiharu Yonekura, Tomohisa Okada, Norihiro Sadato
Journal of Cognitive Neuroscience
Volume 20, Issue 2 (February 2008)
By Tomoyo Morita, Shoji Itakura, Daisuke N. Saito, Satoshi Nakashita, Tokiko Harada, Takanori Kochiyama, Norihiro Sadato
Journal of Cognitive Neuroscience
Volume 20, Issue 12 (December 2008)
By Joan Y. Chiao, Tetsuya Iidaka, Heather L. Gordon, Junpei Nogawa, Moshe Bar, Elissa Aminoff, Norihiro Sadato, Nalini Ambady
Journal of Cognitive Neuroscience
Volume 22, Issue 1 (January 2010)
By Joan Y. Chiao, Tokiko Harada, Hidetsugu Komeda, Zhang Li, Yoko Mano, Daisuke Saito, Todd B. Parrish, Norihiro Sadato, Tetsuya Iidaka
Journal of Cognitive Neuroscience
Volume 22, Issue 4 (April 2010)
By Keise Izuma, Daisuke N. Saito, Norihiro Sadato