Miqing Li

Journal Articles by this Author

Evolutionary Computation
Volume 22, Issue 2 (Summer 2014)
By Miqing Li, Shengxiang Yang, Jinhua Zheng, Xiaohui Liu