Mahesan Niranjan

Journal Articles by this Author

Neural Computation
Volume 24, Issue 6 (June 2012)
By Ke Yuan, Mark Girolami, Mahesan Niranjan
Neural Computation
Volume 8, Issue 4 (May 15, 1996)
By Christophe Molina, Mahesan Niranjan
Neural Computation
Volume 9, Issue 2 (February 15, 1997)
By Sean B. Holden, Mahesan Niranjan
Neural Computation
Volume 29, Issue 8 (August 2017)
By Steven Squires, Adam Prügel-Bennett, Mahesan Niranjan